Artikel 1. Definities
1. Hanneke Fotografie: handelsnaam van Hanneke Kreuger, gevestigd te Haaften, onder KVK-nummer 87875098, ook wel opdrachtnemer.
2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hanneke Fotografie en klant, waarbij Hanneke Fotografie zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.
4. Particulier: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Hanneke Fotografie.
2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.
6. Indien de klant andere algemene voorwaarden dan deze van toepassing te verklaren, dan dient de klant dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Hanneke Fotografie mede te delen. Hanneke Fotografie heeft het recht de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden af te wijzen.
7. Hetgeen bepaald in de overeenkomst prevaleert boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden indien hetgeen bepaald in de overeenkomst afwijkt van deze algemene voorwaarden.
8. Hanneke Fotografie heeft het recht in de overeenkomst af te wijken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden mits dat vooraf aan de klant kenbaar is gemaakt.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt schriftelijk gesloten, via e-mail, door een offerte te ondertekenen of door middel van het aanvraagformulier op de website.
2. De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle door Hanneke Fotografie gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, inclusief btw, exclusief overige kosten, tenzij anders is vermeld. Onder overige kosten wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: reis- en parkeerkosten.
2. De klant ontvangt vooraf een specificatie van deze overige kosten.
3. De prijzen dienen inclusief btw en overige kosten te worden betaald.
4. Hanneke Fotografie heeft het recht de prijzen te wijzigen. De prijs die is aangegeven op de website wordt als de juiste prijs aangewezen.
5. Een prijsverhoging wordt vooraf aan de klant medegedeeld. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Hanneke Fotografie gedurende de overeenkomst de prijs verhoogd, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
6. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Hanneke Fotografie, mits de klant kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

Artikel 5. Betaling
1. De klant dient een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
2. Digitale foto’s en/of producten worden niet geleverd voordat het volledige factuurbedrag is voldaan.
3. Indien de klant boekt voor een shoot, dient de betaling van het basispakket vooraf te worden voldaan. Voordat de betaling is voldaan geldt een boeking niet als definitief en is de gekozen datum niet gereserveerd. Na het zien van een slideshow van de foto’s krijgt de klant nog de mogelijkheid het pakket te upgraden. Bij boeking van een fotoshoot 3 maanden op voorhand wordt een aanbetaling gerekend en dient het volledige bedrag een week voor de datum waarop de fotoshoot plaatsvindt te zijn voldaan.
4. Indien de klant boekt voor een bruiloft, boekt men op uren van aanwezigheid. Men betaalt bij boeking een aanbetaling en het volledige bedrag dient uiterlijk twee weken voor de datum waarop de bruiloft plaatsvindt te zijn voldaan.
5. Het overeengekomen bedrag voor een minishoot dient in zijn geheel te worden voldaan, voorafgaand aan de fotoshoot.
6. Indien Hanneke Fotografie en de klant een andere betalingstermijn overeenkomen of betaling in delen overeenkomen, wordt dit schriftelijk vastgelegd.
7. Is de klant in verzuim, dan ontvangt de klant een betalingsherinnering waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.
8. Blijft betaling na deze herinnering uit, dan wordt het te betalen bedrag verhoogd met de wettelijke rente en ontvangt de klant een aanmaning. De klant is in verzuim.
9. Wanneer de klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente, incassokosten, andere kosten die worden gemaakt ter inning van de vordering en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Hanneke Fotografie.
10. Hanneke Fotografie is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
11. De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Levering
1. De levering van reguliere fotoshoots bedraagt in beginsel drie weken.
2. De leveringstermijn voor bruiloften bedraagt acht weken.
3. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.
4. De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld indien levering onverwacht langer blijkt te duren.
5. De klant is verplicht zich in te spannen om tijdige levering mogelijk te maken.
6. Hanneke Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van latere levering.

Artikel 7. Garantie
1. Hanneke Fotografie spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.
2. Hanneke Fotografie is vrij de foto’s naar eigen inzicht en creativiteit te bewerken. Indien de klant ontevreden is over de stijl bestaat daarom geen recht op restitutie.
3. Hanneke Fotografie spant zich in om de klant de beste aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de houding, positie en uitdrukking van de gefotografeerde. Dit betreft slechts een inspanningsverplichting. Er kunnen geen rechten aan het resultaat worden ontleend.
4. Indien de door Hanneke Fotografie geleverde foto’s niet van behoorlijke kwaliteit blijken door overmacht, kan een nieuwe fotoshoot worden ingepland. Dit is alleen indien de foto’s van dusdanig tegenvallende kwaliteit zijn, dat acceptatie door de klant in redelijkheid niet kan worden gevergd.
5. Voor beoordeling of er sprake is van behoorlijke kwaliteit wordt aangesloten bij eerder door Hanneke Fotografie gemaakte foto’s.
6. Het recht op een nieuwe fotoshoot bestaat niet wanneer de onbehoorlijke kwaliteit van zodanig geringe aard is, dat het de extra werkzaamheden niet rechtvaardigt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer slechts één van de geleverde foto’s niet van voldoende kwaliteit is.
7. Hanneke Fotografie is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen indien foto’s en/of fotoproducten via derden zijn besteld.
8. Hanneke Fotografie is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op eindproducten die afwijken van het beeldscherm van de klant.

Artikel 8. Rechten en plichten van de klant
1. De klant dient de instructies gegeven door Hanneke Fotografie op te volgen, zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens de reportage.
2. Het is niet toegestaan opnames te maken en/of te fotograferen met een eigen telefoon/camera tijdens de shoot.
3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van en toegang tot een locatie als daar behoefte aan is.
4. Toegangskosten, parkeerkosten en overige kosten op locatie zijn voor rekening van de klant.
5. De klant heeft geen recht op inspraak bij de selectie van de foto's voor de online galerij door Hanneke Fotografie.
6. Na levering is de klant zelf verantwoordelijk voor het bewaren van fotobestanden en het maken van back-ups.

Artikel 9. Auteursrecht
1. Op door Hanneke Fotografie gemaakte foto’s rust auteursrecht van Hanneke Fotografie. Dit recht gaat in geen geval over op de klant.
2. Het is niet toegestaan foto’s online te plaatsen of op andere wijze te gebruiken in een andere bewerking dan door Hanneke Fotografie is gemaakt. Het is tevens niet toegestaan foto’s bij te snijden.
3. Foto’s die niet uit de galerij zijn gekozen mogen niet worden gebruikt op welke wijze dan ook, ongeacht de aanwezigheid van een watermerk.
4. RAW-bestanden worden niet vrijgegeven, zijn niet te bekijken en zijn ook niet te koop.
5. Naamsvermelding is verplicht bij het delen van foto’s, zowel online als offline.
6. Indien de klant foto’s deelt op social media, dient deze een tag te bevatten naar het account van Hanneke Fotografie.
7. Aanschaf van digitale fotobestanden geeft recht op reproduceren voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze beelden te gebruiken voor commerciële doeleinden of als drukwerk in media.
8. De klant dient toestemming te vragen voor het commercieel gebruiken van de door Hanneke Fotografie geleverde foto’s.
9. Het is niet toegestaan foto’s van de website/social media van Hanneke Fotografie voor eigen gebruik te raadplegen.
10. Het is niet toegestaan digitale bestanden die zijn geleverd door Hanneke Fotografie te gebruiken voor fotowedstrijden en gelijksoortige acties zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming door Hanneke Fotografie is verleend.
11. Iedere publicatie die niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Hanneke Fotografie.
12. Hanneke Fotografie heeft recht op vergoeding van de door haar geleden schade indien de klant of een derde handelt in strijd met het auteursrecht van Hanneke Fotografie.

Artikel 10. Gebruik van foto’s door Hanneke Fotografie
1. Hanneke Fotografie heeft baat bij het publiceren van foto’s op de website of social media, demoalbums of andere vormen van drukwerk. De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst Hanneke Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s hiervoor te gebruiken. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
2. Indien de klant vooraf geen blijk geeft van bezwaar tegen het gebruik van de gemaakte foto’s door Hanneke Fotografie, wordt dit beschouwd als toestemming.
3. De klant heeft het recht vooraf, zonder opgaaf van reden de toestemming te weigeren. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden zoals hierboven benoemd, dan dient de klant dit voor/bij de reservering uitdrukkelijk kenbaar te maken via de e-mail/het contactformulier.
4. De klant kan, indien gewenst, achteraf een verzoek om verwijdering van gepubliceerde foto’s door Hanneke Fotografie indienen mits daarvoor een geldige reden is. Hanneke Fotografie beoordeelt of sprake is van een geldige reden.

Artikel 11. Bedenktijd en annulering
1. Een overeengekomen reguliere fotoshoot, niet zijnde een huwelijk, kan alleen schriftelijk worden geannuleerd tot 48 uur voor de fotoshoot.
2. Een annulering moet worden voorzien van geldige reden.
3. Onder geldige redenen worden bijvoorbeeld verstaan: ziekte of overlijden van naasten. In een dergelijk geval kan een fotoshoot kosteloos worden verplaatst. Hanneke Fotografie beoordeelt of sprake is van een geldige reden.
4. Bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de fotoshoot zonder geldige reden worden de volledige kosten in rekening gebracht.
5. Fotoproducten en digitale bestanden zijn maatwerkproducten. Deze kunnen na bestelling niet meer worden geruild of geretourneerd.

Artikel 12. Overmacht
1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan epidemieën, pandemieën, ziekte van jezelf of gezinsleden, eerste of tweedegraads overlijden, files, diefstallen, storingen in apparatuur tijdens de reportage, verloren foto’s, defecte geheugenkaarten, brand of slecht weer waardoor de fotoshoot niet door kan gaan. Onder slecht weer wordt bijvoorbeeld verstaan overmatige wind en regen waardoor apparatuur onbruikbaar is en/of geen foto’s van behoorlijke kwaliteit gemaakt kunnen worden.
2. In het geval van overmacht kan een fotoshoot kosteloos worden verplaatst tot drie maanden na de oorspronkelijk overeengekomen datum.
3. Hanneke Fotografie is niet verplicht vervanging te regelen indien het onmogelijk is de fotoshoot op een ander moment te laten plaatsvinden. Wel spant zij zich in binnen haar netwerk vervanging te zoeken. Hanneke Fotografie zal zelf de nabewerking doen tenzij anders is overeengekomen met de vervangende fotograaf. De financiële afhandeling zal in een dergelijke situatie worden geregeld door deze derde en Hanneke Fotografie.
4. Indien de klant tijdelijk niet in staat is het overeengekomen bedrag te betalen zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort.
5. In het geval van overmacht zoeken Hanneke Fotografie en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. Het is daarbij mogelijk af te wijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 13. Ontbinding
1. Hanneke Fotografie heeft het recht te ontbinden indien:
a. De klant na aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
b. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen.
c. De klant wangedrag (bijvoorbeeld agressie of respectloos gedrag tegenover Hanneke Fotografie) vertoont tijdens de fotoshoot, waardoor voortzetting van de fotoshoot redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Hanneke Fotografie toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.
3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek. Deze termijn wordt aan de wederpartij medegedeeld.
4. Indien Hanneke Fotografie de overeenkomst ontbindt op grond van het eerste lid, ontvangt de klant geen restitutie van de reeds gedane aanbetaling.
5. Hanneke Fotografie behoudt het recht op betaling voor zover de overeenkomst is uitgevoerd indien de overeenkomst wordt ontbonden door de klant.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden wordt dit schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. De klant is tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar eigendommen. Hanneke Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de eigendommen van de klant, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hanneke Fotografie.
2. Indien aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is Hanneke Fotografie slechts aansprakelijk voor de schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Hanneke Fotografie is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
4. Onder directe schade wordt verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of bekering van de schade, voor zover sprake is van directe schade.
5. Hanneke Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de klant.
6. Hanneke Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan derden, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hanneke Fotografie.

Artikel 15. Klachten
1. De klant dient klachten met betrekking tot de fotoshoot binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Hanneke Fotografie.
2. Klachten tijdens de shoot dienen (bijvoorbeeld wanneer de klant ergens ontevreden over is of iets niet mooi vindt) onmiddellijk aan Hanneke Fotografie te worden medegedeeld. Tijdens de shoot geeft dit Hanneke Fotografie de mogelijkheid de klacht te herstellen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
3. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan.
4. De klant en Hanneke Fotografie zoeken in alle gevallen gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht.

Artikel 16. Wijzigingen
1. Hanneke Fotografie is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.
b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst gesloten met Hanneke Fotografie is Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van een geschil zoeken Hanneke Fotografie en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.
3. Wordt een rechter betrokken bij het geschil, dan wordt daarvoor aangesloten bij hetgeen daarover in de wet is bepaald.

Algemene voorwaarden

@hannekefotografie

Volg mij op Instagram

Menu